Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Polityka odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia – w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towarów lub w którym weszli Państwo w posiadanie towarów, jeżeli zamówili Państwo jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są lub będą one dostarczane w sposób jednolity; – w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatniego towaru; – w którym Ty lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszliście w posiadanie ostatniego towaru, jeżeli zamówiliście kilka towarów w ramach jednego zamówienia i są one dostarczane osobno; – w którym Ty lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszliście w posiadanie ostatniej części przesyłki lub ostatniej sztuki, jeżeli zamówiliście jedną sztukę i są one dostarczane osobno; – w którym Ty lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszliście w posiadanie ostatniej części przesyłki lub ostatniej sztuki, jeżeli zamówiliście jedną sztukę i są one dostarczane osobno. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Ursula Rath GmbH, Messingweg 11, 48308 Senden, tel.: +49 (0) 25 97 / 96 24-0, fax: +49 (0) 25 97 / 96 24-50, adres e-mail: info@rath.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie płatności otrzymane od Państwa, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystujemy taką samą metodę płatności, jakiej użyto do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towary należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Klient jest zobowiązany do zapłaty za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie było konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towarów.

Przyczyny wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów – dotyczących dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i przy których produkcji decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta; – dotyczących dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do użycia zostałby szybko przekroczony; – dotyczących dostawy napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, ale które mogą być dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których bieżąca wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu; – dotyczących dostawy gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę. Prawo odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów – dotyczących dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu; – dotyczących dostawy towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie pomieszane z innymi towarami; – dotyczących dostawy nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij i odeślij ten formularz).

  • Adresat: Ursula Rath GmbH, Messingweg 11, 48308 Senden, numer faksu: +49 (0) 25 97 / 96 24-0 , adres e-mail: info@rath.de:
  • Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*) / świadczenie następującej usługi (*)
  • Zamówionych w dniu (*)/otrzymanej w dniu (*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku formularza w formie papierowej)
  • Data

(*) Skreślić, jeśli nie ma zastosowania.