Regulamin

1. Preambuła

1.1. Niniejszy Regulamin reguluje stosunki umowne pomiędzy nami, prowadzącymi działalność handlową

Ursula Rath GmbH
reprezentowana przez Matthiasa Rösnera

Messingweg 11
48308 Senden

i Klientem.

Można się z nami skontaktować pod następującymi adresami:

Tel.: +49 (0) 2597 9624 0
Fax: +49 (0) 2597 9624-50
E-mail: info@rath.de

1.2. Językiem umowy jest język niemiecki.

2. Definicje

2.1. Handlowiec to osoba prowadząca przedsiębiorstwo handlowe lub osoba, która wpisała nazwę swojego przedsiębiorstwa do rejestru handlowego.

2.2. Przedsiębiorstwem handlowym jest każda działalność gospodarcza, chyba że charakter lub zakres działalności nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zarobkowy.

2.3. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną, działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.

2.4. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celu, który w przeważającej mierze nie może być przypisany ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.

2.5. Umową na odległość w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest umowa dostawy towarów lub świadczenia usług zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, chyba że zawarcie umowy nie następuje w ramach systemu dystrybucyjnego lub usługowego zorganizowanego dla sprzedaży na odległość.

2.6. Środki porozumiewania się na odległość to środki komunikacji, które mogą być wykorzystane do zainicjowania lub zawarcia umowy bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, w szczególności listy, katalogi, rozmowy telefoniczne, telekopie, e-maile, a także usługi nadawcze, tele- i medialne.

2.7. Tekstem umowy w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest opis produktu wynikający z naszej prezentacji internetowej oraz treść zamówienia online. Potwierdzenie zamówienia przesłane przez nas za pośrednictwem portalu internetowego nie stanowi samo w sobie tekstu umowy, a jedynie potwierdza otrzymanie zamówienia.

2.8. Forma tekstowa to czytelna deklaracja, w której wymieniona jest osoba składająca deklarację, sporządzona na trwałym nośniku.

2.9. Trwały nośnik to każdy nośnik, który umożliwia adresatowi zachowanie lub przechowywanie na nim oświadczenia skierowanego osobiście do niego w taki sposób, że jest ono dla niego dostępne przez okres odpowiedni do jego celów i jest w stanie odtworzyć to oświadczenie w niezmienionej postaci.

2.10. Lokal użytkowy to stacjonarny lokal użytkowy, w którym przedsiębiorca stale prowadzi swoją działalność, oraz ruchomy lokal użytkowy, w którym przedsiębiorca zwykle prowadzi swoją działalność. Lokal handlowy, w którym osoba działająca w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy prowadzi swoją działalność w sposób stały, lub zwyczajowy, jest równoznaczny z lokalem przedsiębiorcy.

3. Strony umowy/kary umowne w przypadku wystąpienia wątpliwości co do wiarygodności klienta.

3.1. Jako klientów przyjmuje się osoby prawne, spółki osobowe oraz osoby fizyczne o nieograniczonej zdolności prawnej.

3.2. O ile osoby małoletnie są akceptowane jako strony umowy, są one wyłączone jako strony umowy w przypadku umów dotyczących napojów alkoholowych, napojów spirytusowych lub środków spożywczych zawierających napoje alkoholowe nie tylko w nieznacznych ilościach. Umowy na inne napoje alkoholowe w żadnym wypadku nie mogą być zawierane z dziećmi lub młodzieżą poniżej 16 roku życia. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji wieku kontrahenta za pomocą odpowiednich dowodów i procedur weryfikacyjnych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zażądania kopii dowodu tożsamości.

3.3. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji przy składaniu zamówienia oraz do nieprzekazywania haseł osobom trzecim.

3.4. W przypadku podejrzenia, że klient podał nieprawdziwe informacje, nie dochodzi do zawarcia umowy. Zamiast tego strony uzgadniają karę umowną w wysokości 5% ceny kontraktowej, którą musiałby zapłacić klient, który nie został zaakceptowany. Klientowi przysługuje prawo do udowodnienia, że nie powstała żadna szkoda lub że szkoda jest znacznie niższa od ustalonej kwoty.

4. Ważność niniejszego Regulaminu

4.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do wszystkich umów, dostaw i innych usług.

4.2. Nie uznajemy żadnych warunków sprzecznych lub odbiegających od tych warunków.

4.3. O ile klient jest handlowcem, obowiązują one również we wszystkich przyszłych stosunkach handlowych, nawet jeśli nie zostały ponownie wyraźnie uzgodnione.

4.4. Jesteśmy uprawnieni do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Klienci mają prawo sprzeciwić się takiej zmianie. Jeżeli sprzeciw nie zostanie zgłoszony w formie tekstowej w ciągu czterech tygodni od otrzymania zawiadomienia o zmianie, zmiany wchodzą w życie zgodnie z tą zmianą. Na początku okresu klienci są informowani w formie tekstowej, że zawiadomienie o zmianie uważa się za przyjęte, jeśli nie zgłoszą sprzeciwu w ciągu czterech tygodni.

5. Zastrzeżenie prawa do zmian

5.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub odstępstwa od obiecanych usług, jeśli taka zmiana lub odstępstwo jest uzasadnione dla klienta, biorąc pod uwagę nasze interesy.

5.2. Zmiana lub odstępstwo jest uzasadnione, jeśli klient nie znajduje się w gorszej lub lepszej sytuacji lub nie odbiega znacząco od założeń. Może się tak zdarzyć, jeśli zamówiony rocznik nie będzie już dostępny, a następny rocznik nie będzie od niego odbiegał bardziej niż nieznacznie pod względem jakości i ceny.

6. Prawa do użytkowania

6.1. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do wykorzystywania dokumentów ofertowych, ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów.

6.2. W przypadku nieuprawnionego użycia, nieuprawniony użytkownik zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości pięciokrotności zwyczajowej opłaty rynkowej za dane użycie.

7. Polityka odstąpienia od umowy

7.1. Prawo do odstąpienia od umowy
W przypadku umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w posiadanie towarów w przypadku umowy sprzedaży, lub ostatnich towarów w przypadku umowy dotyczącej kilku towarów zamówionych przez konsumenta jako część jednego zamówienia i dostarczanych osobno, lub ostatniej części lub sztuki w przypadku umowy dotyczącej dostawy towarów w kilku częściach lub sztukach.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje
w odniesieniu do umów o dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli pieczęć została usunięta po ich dostarczeniu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsumenci muszą przesłać nam

Ursula Rath GmbH
reprezentowana przez Matthiasa Rösnera
Messingweg 11
48308 Senden
Nr. tel.: 02597 9624 0
Fax: 02597 969 2450
E-mail: info@rath.de

wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Konsumenci mogą w tym celu skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

7.3. Konsekwencje odstąpienia od umowy
Jeżeli konsument odstąpi od niniejszej umowy, musimy zwrócić mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że konsument wybrał inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu przez niego od niniejszej umowy. W przypadku takiej spłaty stosujemy te same środki płatnicze, których konsument użył w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z nim inaczej; w żadnym wypadku konsument nie zostanie obciążony opłatami z tytułu takiej spłaty.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu, że zwrócił towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Konsumenci muszą zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten jest dotrzymany, jeśli konsument wyśle towar przed upływem czternastu dni.

Konsumenci ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Koszty szacuje się na maksymalnie około 150,00 EUR w przypadku towarów, które nie mogą zostać wysłane paczką pocztową.

Konsumenci muszą zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie było konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towarów.

8. Zawarcie umowy/ przechowywanie tekstu umowy i Regua

8.1. w sklepie internetowym rath.de

8.1.1. Reklama produktów w sklepie internetowym stanowi niewiążące i niezobowiązujące zaproszenie do złożenia oferty przez naszych klientów.

8.1.2. Klienci składają ofertę, przechodząc przez kilka etapów procesu zamawiania, a mianowicie

8.1.2.1. najpierw wybierają produkt, który chcą kupić, i rozpoczynają proces zamawiania, klikając link „dodaj do koszyka”;

8.1.2.2. wybierają ilości produktów w wyświetlonym wirtualnym koszyku, jeśli jeszcze tego nie zrobili, i kontynuują proces zamawiania, klikając link „Przejdź do zamówienia”;

8.1.2.3. wprowadzają wymagane informacje rozliczeniowe, w razie potrzeby wprowadzają inny adres dostawy;

8.1.2.4. wybierają sposób dostawy i klikają „przejdź do podsumowania zamówienia”;

8.1.2.5. sprawdzają wszystkie informacje w podsumowaniu zamówienia, w razie potrzeby poprawiają je, akceptują niniejszy Regulamin oraz Politykę odstąpienia od umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i kliknięcie linku „Wyślij zamówienie” w celu złożenia prawnie wiążącej oferty;

8.1.2.6. Po złożeniu oferty klient otrzymuje wiadomość e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej. Wszystkie szczegóły są w nim ponownie wymienione. Nasz e-mail potwierdza zamówienie, ale nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty klienta.

8.1.3. W ciągu 5 dni możemy przyjąć ofertę klienta ustnie, pisemnie, w formie tekstowej lub w drodze rozstrzygającego zachowania. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta poprzez wyraźną deklarację lub wysyłkę odpowiednich produktów, przy czym akceptacja następuje poprzez otrzymanie potwierdzenia zamówienia lub odbiór towarów przez klienta. W przypadku, gdy klient dokona zapłaty za złożone zamówienie przelewem SEPA ceny zakupu na rachunek bankowy dostawcy usług płatniczych (opcja płatności „przedpłata”), wystawione z góry wezwanie do zapłaty uznaje się za oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Jeśli klient dokonał płatności za pomocą karty kredytowej, przedpłaty, systemu PayPal lub giropay / paydirekt, umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta z chwilą pomyślnego zakończenia procesu składania zamówienia.

8.1.4. Tekst umowy oraz niniejszy Regulamin są przechowywane i wysyłane do konsumentów pocztą elektroniczną.

9. Odpowiedzialność

9.1. Wyłączamy naszą odpowiedzialność za naruszenia obowiązków wynikające z lekkiego niedbalstwa, chyba że dotyczy to szkód wynikających z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia lub roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt albo gwarancji. Ponadto, odpowiedzialność za naruszenie obowiązków, których wypełnienie jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu klient może regularnie polegać (istotne obowiązki umowne), pozostaje nienaruszona.

9.2. W przypadku szkód majątkowych i finansowych spowodowanych przez zaniedbanie, ponosimy odpowiedzialność jedynie w przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego, jednak kwota ta jest ograniczona do wysokości szkody możliwej do przewidzenia w momencie zawierania umowy i typowej dla danej umowy.

9.3. To samo dotyczy naruszeń obowiązków przez naszych pośredników i podwykonawców.

10. Zakaz kompensacji

Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do potrącenia własnych wierzytelności z naszymi wierzytelnościami o zapłatę, chyba że wierzytelności te wynikają z tego samego stosunku umownego lub są bezsporne albo zostały prawomocnie stwierdzone.

11. Prawo do zatrzymania

Przedsiębiorca jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

12. Klauzula rozdzielności (częściowa nieważność)

Jeżeli jedno z postanowień jest nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

13. Możliwości pozasądowego postępowania pojednawczego

13.1. W przypadku sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub internetowych umów o świadczenie usług do rozstrzygania takich sporów można wykorzystać platformę ODR udostępnioną przez Unię Europejską, o ile została ona rzeczywiście udostępniona przez Unię Europejską.
Platforma powinna być dostępna tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Nasz adres e-mail to: info@rath.de

13.2. Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w innych pozasądowych postępowaniach arbitrażowych przed komisją ds. arbitrażu konsumenckiego i nie bierzemy w nich udziału.

14. Prawo właściwe, właściwe organy sądowe i umowy dodatkowe

14.1. Umowa, w tym niniejszy Regulamin, podlega prawu materialnemu Republiki Federalnej Niemiec. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych z 11 kwietnia 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG, Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach sprzedaży) nie mają zastosowania. Ten wybór prawa nie ma zastosowania, jeżeli konsument zostanie w ten sposób pozbawiony bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym ma miejsce zwykłego pobytu.

14.2. W przypadku sporów prawnych nasza siedziba jest miejscem właściwym, jeśli

14.2.1. klient jest handlowcem lub

14.2.2. klient nie ma głównej jurysdykcji na terytorium Republiki Federalnej Niemiec lub

14.2.3. klient jest osobą prawną prawa publicznego.

14.3. Mamy również prawo do składania pozwów w każdym innym miejscu jurysdykcji przewidzianym przez prawo.

14.4. Nie zawarto żadnych umów dodatkowych.

15. Warunki dostawy/koszty dostawy

15.1. Terminy dostaw podane przez klienta w zamówieniu wymagają dla swej ważności naszego potwierdzenia.

15.2. Termin dostawy zaczyna się w przypadku płatności z góry w dniu następującym po otrzymaniu zlecenia płatniczego do banku przekazującego lub, w przypadku innych sposobów płatności, w dniu następującym po zawarciu umowy i kończy się wraz z upływem ostatniego dnia terminu. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy uznany przez państwo w miejscu dostawy, to w miejsce tego dnia wchodzi następny dzień roboczy.

15.3. Dostawa powinna być zrealizowana nie później niż w ciągu 10 dni od rozpoczęcia okresu dostawy.

15.4. Koszty opakowania i wysyłki zostaną zafakturowane i wykazane oddzielnie. Dokładne koszty można znaleźć w opisie produktu. O ile nie podano inaczej, koszty wysyłki są następujące:

16. Obowiązek udzielenia nagany

16.1. Jeśli zakup jest transakcją handlową dla obu stron umowy, kupujący powinien sprawdzić towary niezwłocznie po ich dostarczeniu przez sprzedającego, o ile jest to możliwe w zwykłym toku działalności, a w przypadku wykrycia wady niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedającego.

16.2. Jeżeli kupujący nie zawiadomi o tym sprzedawcy, towary uznaje się za zatwierdzone, chyba że wada nie była rozpoznawalna podczas kontroli.

16.3. Jeśli taka wada zostanie wykryta później, zawiadomienie musi być dokonane niezwłocznie po jej wykryciu; w przeciwnym razie towary uznaje się za zatwierdzone również ze względu na tę wadę.

16.4. W przypadku nieuczciwego zatajenia wady nie można powoływać się na te przepisy.

17. Odpowiedzialność za wady/okres przedawnienia

17.1. Zasadniczo istnieje ustawowe prawo do odpowiedzialności za wady, o ile nie postanowiono inaczej.

17.2. Jeżeli dostarczony przedmiot nie spełnia uzgodnionej między nami a klientem jakości lub nie nadaje się do użytku przewidzianego w naszej umowie, lub nie nadaje się do zwykłego użytku i ma jakość, która jest typowa dla przedmiotów tego samego rodzaju i której klient może oczekiwać zgodnie z rodzajem przedmiotu, lub nie ma właściwości, których mógłby oczekiwać zgodnie z naszymi publicznymi oświadczeniami, jesteśmy zobowiązani do późniejszego wykonania świadczenia.

17.3. Kolejne świadczenia będą realizowane wobec przedsiębiorców według naszego uznania poprzez usunięcie wady (reklamację) lub dostawę nowych towarów, wobec konsumentów według ich uznania.

17.4. Bez uszczerbku dla § 275 ust. 2 i 3 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) możemy odmówić późniejszego wykonania zobowiązania, jeśli jest to możliwe tylko przy nieproporcjonalnie wysokich kosztach.

17.5. Klient może dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu wady tylko wtedy, gdy nie doszło do późniejszego spełnienia świadczenia. Prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych zgodnie z postanowieniami punktu „Odpowiedzialność” pozostaje nienaruszone.

17.6. W przypadku konsumentów okres przedawnienia wynosi dwa lata od dostawy do klienta w przypadku nowych towarów i jeden rok od dostawy w przypadku towarów używanych. Nie dotyczy to roszczeń o odszkodowanie i zwrot kosztów z tytułu wad, zgodnie z postanowieniami punktu „Odpowiedzialność”.

17.7. W przypadku przedsiębiorców okres przedawnienia dla nowych towarów wynosi jeden rok od przekazania ryzyka; dla towarów używanych odpowiedzialność za wady jest wyłączona. Nie dotyczy to roszczeń o odszkodowanie i zwrot kosztów z tytułu wad, zgodnie z postanowieniami punktu „Odpowiedzialność”. Termin przedawnienia pozostaje nienaruszony również w przypadku roszczeń zwrotnych z tytułu dostawy zgodnie z §§ 478, 479 BGB; wynosi on pięć lat od dostarczenia wadliwej rzeczy.

18. Warunki płatności

18.1. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawy realizowane są za przedpłatą.

18.2. O ile nie uzgodniono inaczej, nasze faktury są płatne bez potrąceń nie później niż 20 dni po otrzymaniu towaru.

19 Zachowanie własności

19.1. Przedmiot umowy pozostaje naszą własnością do czasu jego całkowitego opłacenia.

19.2. W przypadku handlowców towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitego uregulowania wszystkich należności wynikających ze stosunków handlowych. Zobowiązujemy się do zwolnienia na żądanie klienta przysługujących nam zabezpieczeń, o ile zrealizowana wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczane wierzytelności o więcej niż 20%; wybór zabezpieczeń, które mają być zwolnione, należy do nas.

19.3. Klienci są uprawnieni do odsprzedaży towarów z zastrzeżeniem prawa własności. Klient niniejszym przenosi wszelkie roszczenia wynikające z odsprzedaży towarów z zastrzeżeniem prawa własności w wysokości kwoty faktury końcowej (z podatkiem VAT) naszych roszczeń wraz ze wszystkimi prawami ubocznymi z pierwszeństwem przed innymi roszczeniami klienta lub osób trzecich wynikającymi z odsprzedaży. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy dostarczone towary zostały odsprzedane bez lub po przetworzeniu, zmieszaniu lub wymieszaniu. Akceptujemy cesje.
Po dokonaniu cesji klient jest uprawniony do ściągania należności niezależnie od naszych uprawnień.
Zobowiązujemy się jednak nie dochodzić roszczeń we własnym zakresie, o ile klient należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych i nie zalega z płatnościami, a w szczególności nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do jego majątku.
W takim przypadku możemy jednak zażądać, aby klient poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do ściągnięcia należności oraz poinformował dłużników lub osoby trzecie o cesji.

19.4. Obróbka i przetwarzanie towarów objętych prawem zastrzeżenia własności lub towarów stanowiących naszą własność w drodze zabezpieczenia przez klienta odbywa się zawsze w naszym imieniu i na naszą rzecz, przy czym nie ponosimy z tego tytułu żadnych zobowiązań.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem przedmiotów nienależących do klienta, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości dostarczonych przez nas towarów (kwota faktury końcowej plus VAT) do innych przetwarzanych przedmiotów w momencie przetwarzania. We wszystkich innych aspektach do przedmiotu powstałego w wyniku przetwarzania stosuje się te same zasady, co do przedmiotu sprzedaży dostarczonego z zastrzeżeniem. Dotyczy to również sytuacji, gdy klient nabywa wyłączną własność w wyniku działań, o których mowa w zdaniu 2. Konserwacja jest dla nas bezpłatna.
Jeśli zakupiona rzecz zostanie nierozłącznie zmieszana z innymi, nienależącymi do nas rzeczami ruchomymi, nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości dostarczonego dla nas towaru (kwota z faktury końcowej plus VAT) do pozostałych zmieszanych rzeczy w momencie zmieszania. Jeżeli mieszanie odbywa się w taki sposób, że przedmiot klienta ma być traktowany jako przedmiot główny, uzgadnia się, że klient przenosi na nas współwłasność proporcjonalnie. Klient nieodpłatnie przechowuje dla nas w bezpiecznym miejscu wytworzoną w ten sposób własność wyłączną lub współwłasność.

20. Pormularz odstąpienia od umowy

Adresat:

Ursula Rath GmbH
Messingweg 11
48308 Senden

Fax: +49 (0)2597 9624-50
E-mail: info@rath.de

Niniejszym odstępuję/odstępujemy od umowy zawartej przeze mnie/nas na zakup następujących towarów:

Zamówowionych dnia / otrzymanych dnia:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów):

Data: