Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności, zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez jej operatora. Jego dane kontaktowe można znaleźć w części „Informacje o organie odpowiedzialnym” w niniejszej Polityce Prywatności

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, dane są gromadzone przez użytkownika, który je nam przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać bezpłatną informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili można się z nami skontaktować w tej sprawie oraz w innych sprawach dotyczących ochrony danych.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta witryna jest obsługiwana przez zewnętrznego usługodawcę (Hostingodawca). Dane osobowe zgromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być między innymi: adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hostingodawca wykorzystuje te dane w celu realizacji umów z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następującego hostingu:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 4-6
32339 Espelkamp

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych na zlecenie

W celu zapewnienia przetwarzania danych zgodnego z zasadami ochrony danych osobowych zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę dotyczącą przetwarzania zamówień.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą Polityką Prywatności.

Podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to realizowane.

Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje o organie odpowiedzalnym

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

Ursula Rath GmbH
Messingweg 11
48308 Senden

Tel.: +49 (0) 2597 9624 0
E-mail: info@rath.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostają u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dozwolone powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania danych wynikające z przepisów prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są m.in. narzędzia firm z siedzibą w USA. Gdy te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkowników mogą być przesyłane na serwery odpowiednich firm w USA. Pragniemy zwrócić uwagę, że USA nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnych przepisów o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują dane użytkownika na serwerach amerykańskich w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę, której już udzielił. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTOTNE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY USTANOWIENIU, WYKONANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA MOCY ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje nienaruszone w odniesieniu do wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeżeli po zawarciu umowy dotyczącej kosztów istnieje obowiązek przekazania nam Twoich danych dotyczących płatności (np. numeru konta w przypadku autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu powszechnie stosowanych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Dzięki szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności przekazywane nam przez użytkownika nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W każdej chwili można się z nami skontaktować w tej sprawie oraz w innych sprawach dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu można się z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych obowiązuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik kwestionuje poprawność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania analizy użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia danych możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli chcesz zgłosić zastrzeżenia zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – oprócz przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w Impressum do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki „cookies”. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika albo tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji), albo trwale (stałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Stałe pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez niego lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę, na jego urządzeniu końcowym mogą być zapisywane pliki cookie pochodzące od firm trzecich (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania płatności).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji wymaganych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeżeli zwrócono się o zgodę na przechowywanie plików cookie, przechowywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy Cię o zgodę.

Zgoda na pliki cookie z Borlabs Cookie

Nasza witryna internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie firmy Borlabs Cookie w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie w jego przeglądarce oraz udokumentowania tego faktu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, w jego przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, który przechowuje informacje o udzielonych przez niego zgodach lub o ich odwołaniu. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookie, którym jest firma Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia lub sam usunie plik cookie Borlabs, lub do czasu, gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania danych pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Technologia zgody Borlabs na korzystanie z plików cookie jest wykorzystywana w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego.
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f FODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu konieczne jest rejestrowanie plików dziennika serwera.

Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji jego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli o nią poproszono.

Dane przesyłane do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy przestanie obowiązywać cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Aby korzystać z dodatkowych funkcji witryny, można się na niej zarejestrować. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu korzystania z danej oferty lub usługi, w której użytkownik się zarejestrował. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku zmian niezbędnych z technicznego punktu widzenia, do informowania użytkowników w ten sposób wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji.

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji relacji z użytkownikiem nawiązanej w wyniku rejestracji oraz, w razie potrzeby, w celu zainicjowania dalszych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany w tej witrynie, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

5. Newsletter

Dane z newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Nie są gromadzone żadne inne dane lub są one gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku „zrezygnuj z ubskrypcji” w newsletterze. Odwołanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z subskrypcji newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania adresów e-mail z listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby usunąć lub zablokować dane.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera Twój adres e-mail będzie w razie potrzeby przechowywany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście w celu uniemożliwienia wysyłania wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu newslettera (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie danych na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

6. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts ((Hosting lokalny)

Ta witryna korzysta z tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez firmę Google w celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie zostanie nawiązane.

Więcej informacji o Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Wordfence

Zintegrowaliśmy z tą witryną program Wordfence. Dostawcą jest firma Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (zwana dalej Wordfence).

Program Wordfence służy do ochrony naszej witryny przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi atakami cybernetycznymi. W tym celu nasza strona nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, aby Wordfence mógł sprawdzać swoje bazy danych pod kątem dostępu do nich przez naszą stronę i w razie potrzeby blokować go.

Korzystanie z usługi Wordfence odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym zabezpieczeniu swojej strony internetowej przed atakami cybernetycznymi. Jeśli złożono wniosek o udzielenie odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Zawarcie umowy dotyczącej realizacji zamówienia

Zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania zamówień z firmą Wordfence. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że Wordfence przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i w zgodzie z RODO.

7. dostawcy usług eCommerce i płatności

Dane dotyczące przetwarzania (dane dotyczące klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane ewidencyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z niniejszej witryny internetowej wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub pobierać za nią opłaty.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy w przypadku sklepów internetowych, handlowców i wysyłki towarów

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towarów lub instytucji kredytowej, której powierzono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie odbywa się lub odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę. Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Usługi płatnicze

Na naszej stronie internetowej udostępniamy usługi płatnicze stron trzecich. Gdy użytkownik dokonuje u nas zakupu, jego dane dotyczące płatności (np. imię i nazwisko, kwota płatności, dane konta, numer karty kredytowej) są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu realizacji płatności. Do tych transakcji mają zastosowanie odpowiednie postanowienia umów i przepisy o ochronie danych osobowych odpowiednich dostawców. Korzystanie z usług dostawców usług płatniczych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie umów) oraz w celu zapewnienia sprawnego, wygodnego i bezpiecznego procesu płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli w przypadku niektórych działań wymagana jest Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 lit. RODO Podstawa prawna przetwarzania danych; zgodę można w każdej chwili odwołać na przyszłość.

W ramach niniejszej strony internetowej korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych:

PayPal

Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwana dalej „PayPal”).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poltyce prywatności firmy PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.